On 18 May IBS-Plekhanov took part in University open day

On 18 May IBS-Plekhanov took part in University open day


On 18 May our University held an Open day! IBS-Plekhanov also took an active part in this important event. The management team of IBS-Plekhanov appreciates the work and wants to thank professors, administrative staff and students who made it happen:
Anna I. Zvereva, Dmitry A. Epifanov, Elena E. Sidorova, Ludmila Yu. Rozova, Tamara I. Orekhovskaya, Natalya Verbitskaya, Vadim Makarov, Gleb Shabanov, Lidiya Zavelskaya, Olga Levshunova, Olga Pischikova, Tatyana Chubenkova, Olga Trunova, Abir Rzaev, Sofia Zvonova, Feliks Petrosyan, Anastasia Slabodkina, Sofia Kononova, Ekaterina Rytikova, Victoria Musatova, Olga Kroyer, Olga Artemyaeva, Ekaterina Nefed, Iordan Georgiev, Anastasia Lukina.
 


TELL ABOUT US TO YOUR FRIENDS AND COLLEAGUES